Voorwaarden tot deelneming en aanwijzingen voor bescherming van persoonsgegevens

BABOR Stores, kansspel Instagram

1. Kansspel „BABOR Stores, kansspel Instagram“

 

1.1. Het kansspel „BABOR Stores, kansspel Instagram“ wordt georganiseerd door de BABOR store Amsterdam, m.n. BABOR Cosmetics B.V., Oliemolenstraat 60, 6416 CB Heerlen (hierna te noemen „BABOR store“).

1.2. Het kansspel wordt georganiseerd in de periode van 05-02-2020 tot en met 09-02-2020. De deelname is vrijwillig en kosteloos. De deelnemers (de hierna genoemde persoonsaanduidingen gelden in gelijke mate voor personen van zowel het mannelijke als het vrouwelijke geslacht) hoeven slechts die kosten te dragen, die verbonden zijn met de deelname via het internet (gebruiksvergoeding voor de internetverbinding). Zowel de deelname als de winkansen zijn niet afhankelijk van de aanschaf van goederen of de gebruikmaking van diensten.

1.3. Deelname is alleen mogelijk via de online community Instagram. Met de deelname aan het kansspel gaat de deelnemer akkoord met deze voorwaarden voor deelname en de gebruiksvoorwaarden van Instagram, op dit ogenblik te raadplegen via https://help.instagram.com/478745558852511

1.4. Het kansspel staat in geen relatie met Instagram of wordt op geen enkele manier door Instagram gesponsord, ondersteund of georganiseerd. Allerlei vragen, reacties en klachten kunnen niet aan Instagram gericht worden, maar direct aan de BABOR store. De deelnemers accepteren met de bevestiging van de deelnamevoorwaarden dat ze geen enkele claim kunnen doen gelden op Instagram, als ze aan deze actie deelnemen.

 

 

"2. Deelname/verloop

 

2.1. Deelname kan alleen via het internet plaatsvinden en vereist registratie van de online community, zoals genoemd in paragraaf 1.3.

2.2. Deelname komt tot stand door het volgen van het Instagram-account @babor_amsterdam, alsmede het becommentariëren van de desbetreffende Instagram post van 05-02-2020 onder de hashtag #babortogether en het linken van minstens één andere persoon in het desbetreffende BABOR Instagram profiel.

Het kansspel loopt van 05-02-2020 tot 09-02-2020. De winnaar wordt door de BABOR store door het lot bepaald en via een direct message (DM) op de hoogte gebracht.

2.3. Deelnamegerechtigd zijn personen van 18 jaar en ouder die beschikken over een eigen Instagram–account. Uitgesloten van deelname zijn medewerkers van de BABOR store en hun familieleden.

2.4. Er mag maar éénmalig per persoon worden deelgenomen. Meermaals geüploade bijdragen worden niet in behandeling genomen.

2.5. Het is verboden om deel te nemen via zogenaamde kansspelservices of geautomatiseerde massadeelname via derden, via agenturen of via enige aanbieders met winstoogmerk.

2.6. In geval van overtreding van deze deelnamevoorwaarden behoudt de BABOR store zich het recht voor om de deelnemer van deelname uit te sluiten. In voorkomende gevallen kunnen gewonnen prijzen met terugwerkende kracht geannuleerd en teruggevorderd worden.

 

 • 3. Vaststellen van de winnaars
   

  3.1. Onder alle deelnemers wordt na de deelnamesluiting één (1) winnaar vastgesteld in een niet-openbare verloting.

  3.2. De winnaar wordt via een persoonlijk bericht (direct message) aan zijn Instagram-profiel over het feit dat hij/zij aan het kansspel heeft deelgenomen over zijn/haar prijs tot en met 15-02-2020 geïnformeerd.

  3.3. De winnaar dient de prijs per direct message aan het desbetreffende Instagram profiel @babor_amsterdam op dezelfde dag te bevestigen onder vermelding van de voor- en achternaam, geboortedatum en postadres, anders vervalt de aanspraak op de prijs en wordt deze aan een nieuwe winnaar toegekend.

   

   
  4. Prijzen
   

  4.1. Babor Amsterdam verloot in totaal 2 treatments ter waarde van €99,- voor elke winnaar, totale waarde €198,- De winnaar ontvangt per post de desbetreffende treatmentwaardebon voor zichzelf en degene die meegaat, beide waardebonnen zijn in de desbetreffende store in te wisselen.

  4.2. De BABOR store behoudt zich het recht voor, om deelnemers te werven voor volgende prijsverlotingen.

  4.3. Contante uitbetaling of enig andere uitkering van prijzen is niet mogelijk. De toekenning van prijzen is niet overdraagbaar.

   

   
  5. Verplichtingen ten behoeve van het geüploade materiaal en ontheffing
   

  5.1. Er mogen geen kwetsende, belasterende of kwaadwillende inhouden gepubliceerd worden. Dat geldt ook voor inhouden die het persoonsrecht schenden. Er mag geen voor jongeren bedreigende informatie of inhoud verspreid worden. Tevens zijn racistische, gewelddadige, geweldverheerlijkende, extreem politieke, seksistische, discriminerende en anderszins aanstootgevende publicaties verboden. Dat geldt ook voor publicaties die andere personen, volksgroepen of religieuze overtuigingen beledigen, belasteren, bedreigen of verbaal vernederen. Commerciële of politieke reclame mag niet gepubliceerd worden. Dit verbod heeft betrekking op politieke inhouden die niet verenigbaar zijn met de grondwettelijke waarden van de Bondsrepubliek Duitsland. De deelnemer verplicht zich om de rechten van derden (bijvoorbeeld het recht van de oorspronkelijke schepper, het patentrecht of het merkenrecht) niet te schaden. De BABOR store behoudt zich het recht voor bijdragen van deelnemers te wissen of uit te sluiten van het kansspel, in het geval dat deze bijdragen op gespannen voet staan met de hiervoor genoemde bepalingen.

  5.2. Met het uploaden van zijn bijdrage verklaart de deelnemer, dat zijn bijdrage vrij is van de rechten van derden en tevens dat zijn bijdrage zijn eigen creatie is of dat in geval van andere makers toestemming verleend is door de oorspronkelijke maker. Deze toestemming geldt ook voor de personen die in de bijdrage zichtbaar zijn. Deze toestemming moet te allen tijde aan de BABOR store overlegd kunnen worden. De deelnemer is er tevens van verzekerd dat er geen overige rechten van derden, in het bijzonder de rechten van de oorspronkelijke maker geschaad worden en dat de bijdrage geen geweldverheerlijkende, strafrechtelijk relevante, pornografische of andere aanstootgevende inhouden vertoont.

  5.3. De deelnemer vrijwaart de BABOR store van alle aanspraken die derden tegenover de organisator op grond van de bijdrage zouden kunnen maken. Bovendien verklaart hij zich bereid te zijn om de BABOR store te allen tijde in redelijke mate te ondersteunen bij zulke aanspraken. Daarenboven blijven schadeclaims van de BABOR store tegenover de deelnemer in stand.

  5.4. De BABOR store is niet verplicht de door de deelnemer geüploade bijdragen te controleren op potentiële schendingen van het recht van derden. De BABOR store heeft echter het recht om te allen tijde en zonder verklaringen of vooraankondigingen bijdragen af te wijzen, bijdragen te wissen of de deelnemer van deelname uit te sluiten, indien de inhoud op basis van een redelijke inschatting in strijd is met de wet, in strijd is met eerbaarheid of anderszins ongepast is.

   

   
  6. Databescherming / goedkeuring met betrekking tot het gebruik van persoonsgegevens
   

  6.1. Voorwaarde voor deelname aan het kansspel is dat u een commentaar met een onder paragraaf 2.2 bedoelde inhoud moet posten op uw eigen Instagram-profiel. Uw commentaar wordt door ons gebruikt voor de vaststelling van de winnaar. Uw Instagram-profielnaam gebruiken wij voor de toewijzing van uw commentaar als wel om hierover – in het geval dat u winnaar bent – door middel van een persoonlijk bericht (direct message) contact met u op te nemen over de toekenning van de prijs en/of over de afwikkeling van de prijs. In het geval dat u winnaar bent, dient u uw voor- en achternaam, geboortedatum en postadres ter beschikking te stellen. Uw correspondentieadres gebruiken wij om met u te corresponderen. Uw naam gebruiken wij om een persoonlijke en ter zake doende, persoonlijke ondersteuning te kunnen bieden. Tenslotte moet u uw geboortedatum vermelden omdat u minstens 18 jaar moet zijn om deel te kunnen nemen.

  6.2. Met de deelname aan  „Babor Stores, kansspel Instagram“ verklaart u bovendien akkoord te gaan dat de BABOR store uw persoonsgegevens voor de uitvoering van het kansspel verwerkt en gebruikt:

   

  Met uw bijdrage in de vorm van een hashtag en de overeenkomstige link naar het eigen Instagram-profiel geeft u aan de BABOR store toestemming om, voor de deelname aan het kansspel, uw Instagram-profielnaam, waarmee u aan het kansspel heeft deelgenomen – in het geval u tot een van de winnaars behoort, uw voor- en achternaam, uw leeftijd door ons op te laten slaan en te laten verwerken. 

  Uw toestemming omvat daarnaast – in het geval van uw prijs – uw goedkeuring voor het contact via een persoonlijk Instagram bericht aan uw Instagram profiel dat u aan het kansspel heeft deelgenomen. Uw toestemmingsverklaring kunt u te allen tijde voor toekomstige situaties herroepen bij de BABOR store, trefwoord: „BABOR Stores, kansspel Instagram“, Olimolenstraat 60, 6416 CB Heerlen of per e-mail aan: service@babor.nl. Bijzondere kosten (buiten de reguliere bemiddelingskosten) vallen hierbuiten. Een (verdere) deelname aan het kansspel is niet (meer) mogelijk in het geval van weigering of het herroepen van uw toestemming.

  6.3. Er vindt een overdracht van uw gegevens plaats in het geval van een prijs, aan het met de levering belaste expeditiebedrijf, in zoverre dat noodzakelijk is voor de levering en/of bezorging van de prijs. Het doorgeven van uw persoonsgegevens aan een derde partij of het gebruik van uw gegevens voor overige reclamedoeleinden zonder uw toestemming, vindt niet plaats, tenzij wij de wettelijke plicht hebben om de gegevens ter beschikking te stellen of dat we bij het instellen van vorderingen in het kader van geheimhouding een verplichte derde partij moeten inschakelen.

  6.4. Voor verdere bijzonderheden met betrekking tot verwerking en behandeling van uw persoonsgegevens bij het toepassen van de online community Instagram, raadpleegt u de regeling persoonsgegevens van Instagram, momenteel te raadplegen via de site van Instagramhttps://instagram.com/about/legal/privacy/#.

   
  7. Beperking van aansprakelijkheid

  7.1. Alle gegevens van de kant van de BABOR store worden zonder garantie uitgevoerd.
  7.2. In zoverre een winnaar een vordering indient samenhangend met de gewonnen prijs, moet deze, indien van rechtswege toegestaan, rechtstreeks gericht worden aan de producent en/of handelaar, leverancier, reisorganisator of betreffende dienstverlener. Mochten de betreffende vorderingen gedaan worden aan het adres van de BABOR store, dan worden deze overgedragen aan de betreffende winnaar.
  7.3. De BABOR store is niet aansprakelijk voor de beschikbaarheid van de deelnamepagina op Instagram.
  7.4. De BABOR store is in het bijzonder niet aansprakelijk voor schade, die door fouten, vertragingen of onderbrekingen bij de bestandsoverdracht, bij verstoringen of wissen van data, virussen of overige manieren bij de deelname aan de actie kunnen ontstaan, tenzij de BABOR store hierbij opzettelijk of door grote nalatigheid gehandeld heeft. De aansprakelijkheid wegens verwijtbare verwonding van het leven, het lichaam of de gezondheid blijft onaangeroerd.

   
  8. Overige

  8.1. Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing.
  8.2. Mochten afzonderlijke bepalingen ongeldig zijn of worden, dan blijft de geldigheid van de overige voorwaarden voor deelname in stand.
  8.3. De BABOR store kan het kansspel te allen tijde veranderen, onderbreken of stopzetten, in zoverre dat dit noodzakelijk is op grond van de omstandigheden die door De BABOR store niet beïnvloed kunnen worden, al was het maar om op juiste wijze te waarborgen uitvoering te geven aan de actie.
  8.4. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

   

  Stand: januari 2020