Toestemmingsverklaring Foto's

Akkoordverklaring voor foto- en video-opnamen bij de GRAND OPENING van Babor Amsterdam op 25 en 26 september 2019.

Houdt u rekening met de volgende bepalingen:

Daarnaast willen wij u erop wijzen dat een door BABOR ingehuurde fotograaf ter plaatse aanwezig zal zijn om dit bijzondere event te begeleiden en foto’s en video’s te maken. BABOR is van plan deze foto’s/video’s te publiceren op internet (met name als online bericht/post/artikel op haar website www.babor.com en www.babor-amsterdam.com, in gedrukte media (interne en externe gedrukte publicaties zoals tijdschriften, speciale uitgaven, circulaires, nieuwsbrieven, brochures, presentaties) en op sociale netwerken zoals Facebook en/of andere socialmediakanalen (zoals YouTube of Twitter).

Als gevolg daarvan gaat u er door deelname aan bovengenoemd event mee akkoord dat tijdens het event foto’s en video’s van u en het evenement worden gemaakt. Daarnaast gaat u ermee akkoord dat de foto’s en video’s door BABOR ook in bewerkte vorm in samenhang met verslaggeving over het event onbeperkt voor bovengenoemde doeleinden gebruikt mogen worden. Bovendien geeft u de gemeenschappelijke organisator en alle sponsoren van dit evenement toestemming de inhoud (bijv. tekst en foto’s) zonder vergoeding en zo vaak als gewenst onbeperkt te gebruiken.

Indien u tijdens het evenement niet gefotografeerd wilt worden, verzoeken wij u vriendelijk de fotograaf ter plaatse daar expliciet op te wijzen.

Kindly note the following terms:

Please be aware that we will have a photographer joining this event. BABOR intends to publish these photos / videos on the internet (especially as online report / post / article on their website www.babor.com and ww.babor-amsterdam.comin print media (internal and external print publications such as magazines, commemorative publications, circulars, Newsletters, brochures, presentations) as well as social networks such as Facebook and / or other social media channels (such as YouTube, Twitter channels).

As a result, you agree with your participation in the o.g. Event agrees to create photos and videos of you and the event during the event. In addition, you agree that the images and videos of BABOR may also be used in edited form in connection with reporting on the event in space and time unlimited for the aforementioned purposes. Furthermore, you grant the joint organizer and all sponsors of this event the right to use the content (eg texts and images) free of charge and as often as you like, as well as unlimited in terms of time and space.

If you do not want us to take pictures of you we kindly ask you to let the photographer know before any pictures of you will be taken.

Informatie over gegevensverwerking

Verwerkingsverantwoordelijke: Dr. Babor GmbH & Co. KG, Neuenhofstrasse 180, D-52078 Aachen, service@babor.de

Functionaris voor gegevensbescherming: VUV Beratungs- und Service GmbH, Theaterstr. 55, 52062 Aachen
E-mail: drbabor@unser-datenschutz.de

Verzamelen en opslaan van persoonsgegevens, wijze, doel en gebruik: 

Als wij een foto/video-opname van u gebruiken, verzamelen wij de volgende gegevens: aanhef, voor- en achternaam, e-mailadres, foto/video, informatie die voor het gebruik van de foto/video in de overeengekomen omvang (bijv. internet en brochures/reclameflyers) nodig is.

Deze gegevens hebben wij nodig om de foto’s/video’s in de overeengekomen omvang te gebruiken en de rechtsgrond daarvoor vast te leggen.

De gegevensverwerking vindt plaats in overeenstemming met artikel 6, lid 1, sub a van de AVG op basis van de verleende toestemming.

De verzamelde persoonsgegevens worden tot het einde van de gebruiksduur/de overeenkomst over de foto’s/video’s opgeslagen en daarna verwijderd, tenzij wij in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, sub c van de AVG op grond van belastingtechnische of handelsrechtelijke bewaar- en documentatieplichten (voortvloeiend uit het Duitse Wetboek van Koophandel (HGB), het Duitse Wetboek van Strafrecht (StGB) of de Duitse belastingwetgeving (AO)) verplicht zijn de gegevens langer te bewaren, u in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, sub a van de AVG toestemming hebt gegeven voor verdere opslag of de contractdocumentatie in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, sub f van de AVG op grond van verjaringstermijnen noodzakelijk is voor het behartigen van een gerechtvaardigd belang bij juridisch bewijs.

Uw persoonsgegevens worden niet aan derden doorgegeven voor andere doeleinden dan die zijn beschreven in de akkoordverklaring en deze informatie.

Uw rechten:

U hebt het recht ons te verzoeken de over u opgeslagen gegevens in te zien.

Indien uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, hebt u het recht deze te corrigeren en aan te vullen.

Bij het voldoen aan de wettelijke voorwaarden kunt u verlangen dat de verwerking van uw gegevens wordt beperkt of kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens.

U kunt op ieder moment verlangen dat uw gegevens worden verwijderd, tenzij wij wettelijk verplicht zijn uw gegevens verder te verwerken.

U hebt het recht op overdracht van de door u beschikbaar gestelde gegevens, tenzij daardoor de rechten en vrijheden van andere personen worden aangetast.

Indien u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens geldend recht schendt, hebt u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij een bevoegde toezichthoudende autoriteit (bijv. de toezichthouder voor gegevensbescherming van uw land). U hebt het recht een op artikel 6, lid 1, sub a berustende toestemming op elk gewenst moment in te trekken. Dit heeft tot gevolg dat wij de gegevensverwerking die op deze toestemming berustte, op de hierboven beschreven wijze “Vrijwilligheid/herroepingsrecht” in de toekomst niet meer mogen voortzetten.