Privacybescherming in een oogopslag

1. Privacybescherming in een oogopslag

Algemene aanwijzingen

De volgende aanwijzingen geven een eenvoudig overzicht wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt, wanneer u onze website bezoekt. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Uitvoerige informatie bij het thema privacybescherming kunt u onder deze tekst vernemen in de vermelde privacy policy.

Het verzamelen van gegevens op onze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van de gegevens op deze website?

De gegevensverwerking op deze website vindt plaats door de website-exploitant. Diens contactgegevens vindt u in het impressum van deze website.

Hoe verzamelen we uw gegevens?

Uw gegevens worden  enerzijds verzameld, doordat u ons deze meedeelt. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om gegevens die u in een contactformulier invult.

Andere gegevens worden automatisch bij het bezoek aan de website door onze IT-systemen geregistreerd. Dit zijn vooral technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van de oproep). De registratie van deze gegevens vindt automatisch plaats, zodra u onze website bezoekt.

Waarvoor gebruiken we uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om een foutloze beschikbaarstelling van de website te garanderen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt voor de analyse van uw gebruikersgedrag.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U heeft te allen tijde het recht kosteloos informatie over herkomst, ontvanger en doel van uw opgeslagen persoonlijke gegevens te verkrijgen. U heeft bovendien het recht te verzoeken tot de correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Hiervoor en ook voor andere vragen bij het thema privacybescherming kunt u zich te allen tijde richten tot het adres dat aangegeven staat in het impressum. Bovendien heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde inspectiedienst.

Analyse-tools en tools van derden

Bij het bezoek aan onze website kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt vooral met cookies en met zogenaamde analyseprogramma’s. De analyse van uw surfgedrag vindt in de regel anoniem plaats; het surfgedrag kan niet teruggeleid worden naar u. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of verhinderen door het niet-gebruiken van bepaalde tools. Gedetailleerde informatie vindt u in de onderstaande privacy policy.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. Over de mogelijkheden tot bezwaar maken zullen we u in deze privacy policy informeren.

2. Algemene aanwijzingen en verplichte informatie

Privacybescherming

De exploitanten van deze pagina’s nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer ernstig. We behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en overeenkomstig de wettelijke voorschriften inzake privacybescherming alsook de privacy policy.

Wanneer u gebruik maakt van deze website, zullen verschillende persoonlijke gegevens worden verzameld. Persoonlijke gegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. De beschikbare privacy policy licht toe welke gegevens we verzamelen en waarvoor we deze gebruiken. Ze verklaart ook hoe en voor welk doel het gebeurt.

We wijzen erop dat de gegevensoverdracht via het internet (bijv. bij de communicatie per e-mail) veiligheidslekken kan vertonen. Een complete bescherming van de gegevens voor de toegang door derden is niet mogelijk.

Verwijzing naar de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking op deze website is:

BABOR Brussel
Antoine Dansaertstraat 44
1000 Brussel
E-Mail: info@babor-brussel.be
Tel: +32 2 648 72 16

Verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of juridische persoon die alleen of samen met anderen beslist over de doelen en middelen van de verwerking van persoonlijke gegevens ( bijv. namen, e-mailadressen of iets dergelijks).

Herroeping van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingsprocessen zijn alleen met uw uitdrukkelijke toestemming mogelijk. U kunt een reeds verstrekte toestemming te allen tijde herroepen. Daarvoor is een mededeling per e-mail aan ons voldoende. Door de intrekking wordt de rechtmatigheid van de gegevensverwerking op basis van uw toestemming tot op het moment van intrekking niet beïnvloed.

Recht tot indienen van een klacht bij de bevoegde inspectiedienst

In geval van juridische overtredingen inzake de gegevensbescherming heeft de betroffene het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde inspectiedienst. De bevoegde inspectiedienst met betrekking tot problemen met de gegevensbescherming is de nationale toezichthouder bescherming persoonsgegevens.

Recht op overdracht van gegevens

U heeft het recht, gegevens die we op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract  geautomatiseerd verwerken, aan uzelf of aan derden in een gangbaar, machinaal leesbaar formaat te laten overhandigen. Indien u de directe overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke verlangt, vindt dit alleen plaats, voor zover dit technisch haalbaar is.

SSL- resp. TLS-versleuteling

Deze site gebruikt vanwege veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen en verzoeken die u aan ons als website-exploitant stuurt, SSL-resp. TLS-versleuteling. Een versleutelde verbinding herkent u aan het feit dat de adresregel van de browser  van “https://” in “https://” verandert en aan het slotjessymbool in uw browserregel.

Wanneer de SSL- resp. TLS-versleuteling is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft, niet door derden worden meegelezen.

Versleuteld betalingsverkeer op deze website

Bestaat er na de afronding van een op kosten gebaseerd contract een verplichting ons uw betaalgegevens (bijv. rekeningnummer bij incassomachtiging) te doen toekomen, dan zijn deze gegevens voor de betaalafwikkeling nodig.

Het betalingsverkeer via de gangbare betaalmiddelen (Visa/MasterCard, betaling door automatische afschrijving) vindt uitsluitend plaats via een versleutelde SSL- resp. TLS-verbinding. Een versleutelde verbinding herkent u aan het feit dat de adresregel van de browser van "https://" in "https://" verandert en aan het slotjessymbool in uw browserregel.

Bij versleutelde communicatie kunnen uw betaalgegevens die u aan ons doorgeeft, niet door derden worden meegelezen.

Informatie, blokkering, verwijdering

U heeft in het kader van de geldende wettelijke bepalingen te allen tijde het recht op kosteloze informatie over uw opgeslagen persoonlijke gegevens, hun oorsprong en ontvangers en het doel van de gegevensverwerking en desgevallend een recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Hierover alsmede voor verdere vragen bij het thema persoonlijke gegevens kunt u zich te allen tijde tot ons richten door middel van het aangegeven adres in het impressum.

Bezwaar maken tegen reclamemails

Het gebruik van in het kader van de verplichte openbare contactgegevens in het impressum voor de toezending van niet- uitdrukkelijk gevraagde reclame en informatiematerialen wordt hiermee tegengesproken. De exploitanten van de pagina’s behouden uitdrukkelijk het recht tot wettelijke stappen in geval van niet-gewenste toezending van reclame-informatie,  bijvoorbeeld via spam-e-mails.

3. Gegevensverzameling op onze website

Cookies

De internetpagina’s gebruiken gedeeltelijk zogenaamde cookies. Cookies richten geen schade aan uw computer aan en bevatten geen virussen. Cookies dienen ervoor om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden gearchiveerd en die uw browser opslaat.

De meeste door ons gebruikte cookies zijn de zogenaamde “sessie-cookies”. Ze worden na het einde van uw bezoek automatisch gewist. Andere cookies blijven op uw computer opgeslagen tot u deze wist. Deze cookies maken het voor ons mogelijk, om uw browser bij het volgende bezoek te herkennen.

U kunt uw browser zo instellen, dat u over het plaatsen van cookies wordt geïnformeerd en cookies alleen per geval toestaat, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of algemeen uitsluit alsook het automatische wissen van de cookies bij het sluiten van de browser activeert. Bij de deactivering van cookies kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Cookies, die voor de uitvoering van het elektronische communicatieproces of voor het klaarzetten van bepaalde, door u gewenste functies (bijv. winkelmandfunctie) vereist zijn, worden op basis van art. 6 lid 1 EU-AVG opgeslagen. De website-exploitant heeft een bevoegd belang bij de opslag van cookies voor de technisch foutloze en geoptimaliseerde beschikbaarstelling van zijn diensten. Voor zover er andere cookies (bijv. cookies voor de analyse van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze in deze privacy policy afzonderlijk behandeld.

Server-log-bestanden

De provider van de pagina’s verzamelt en slaat automatisch informatie op in de zogenaamde server-log-bestanden die uw browser automatisch aan ons overbrengt. Dit zijn:

  • browsertype en browserversie
  • gebruikt besturingssysteem
  • referrer URL
  • hostnaam van de computer die de berichten ontvangt
  • tijdstip van het serververzoek
  • IP-adres

Het samenbrengen van deze gegevens met andere gegevensbronnen wordt niet  uitgevoerd.

Basis voor de gegevensverwerking is art. 6 lid 1 EU-AVG, die de verwerking van gegevens voor het nakomen van een verdrag of precontractuele maatregelen toestaat.

Contactformulier

Wanneer u ons per contactformulier om informatie verzoekt, worden uw vragen uit het contactformulier inclusief de door u daar ingevulde contactgegevens ten behoeve van de verwerking van uw vraag en in geval van vervolgvragen bij ons opgeslagen. Deze gegevens geven we niet door zonder uw toestemming.

De verwerking van de in het contactformulier ingevulde gegevens vindt dus plaats uitsluitend op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 a EU-AVG). U kunt deze toestemming te allen tijde herroepen. Daarvoor is een mededeling per e-mail aan ons voldoende. Door de intrekking wordt de rechtmatigheid van de plaatsgevonden gegevensverwerkingsprocessen op basis van uw toestemming tot op het moment van intrekking niet beïnvloed.

De door u in het contactformulier ingevulde gegevens blijven bij ons, totdat u eist dat ze worden gewist, uw toestemming voor het opslaan wordt herroepen of het doel voor de gegevensopslag vervalt (bijv. na voltooiing van de verwerking van uw vraag). Verplichte wettelijke bepalingen – vooral bewaartermijnen – blijven onaangetast.

Registratie op deze website

U kunt zich op onze website registreren, om extra functies op de site te gebruiken. De daarvoor ingevulde gegevens gebruiken we alleen voor het gebruik van het desbetreffende aanbod of de dienst, waarvoor u zich heeft geregistreerd. De bij de registratie opgevraagde verplichte informatie moet geheel worden vermeld. Anders zullen we de registratie afwijzen.

Voor belangrijke veranderingen bijvoorbeeld bij de omvang van het aanbod of bij technisch vereiste veranderingen gebruiken we het bij de registratie aangegeven e-mailadres, om u via deze weg te informeren.

De verwerking van de bij de registratie aangegeven gegevens vindt plaats op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 a  EU-AVG). U kunt een door u verstrekte toestemming te allen tijde herroepen. Daarvoor volstaat een mededeling per e-mail aan ons. De rechtmatigheid van de reeds plaatsgevonden gegevensverwerking op basis van uw toestemming wordt tot op het moment van intrekking niet beïnvloed.

 

De bij de registratie verzamelde gegevens worden door ons opgeslagen, zolang u op onze website bent geregistreerd en worden vervolgens gewist. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

Commentaarfunctie op deze website

Voor de commentaarfunctie op deze pagina worden naast uw reactie ook  gegevens van tijdstip van het posten van de reactie, uw e-mailadres en, wanneer u niet anoniem post, de door u gekozen gebruikersnaam opgeslagen.

Het opslaan van het IP-adres

Onze commentaarfunctie slaat de IP-adressen van de gebruikers die een reactie schrijven op. Omdat we reacties op onze pagina niet voor het vrijgeven controleren, hebben we deze gegevens nodig, om in geval van schendingen van het recht zoals beledigingen of propaganda tegen de auteur te kunnen optreden.

Abonneren op reacties

Als gebruiker van de pagina kunt u zich na aanmelding abonneren op reacties. U ontvangt een bevestigingsmail om te controleren of u de eigenaar van het opgegeven e-mailadres bent. U kunt deze functie te allen tijde via een link in de info-mail afzeggen. De in het kader van het abonneren op reacties ingevulde gegevens worden in dit geval gewist; wanneer u deze gegevens voor andere doelen en op een andere plaats (bijv. het bestellen van een nieuwsbrief) aan ons doorgegeven hebt, blijven deze echter bij ons.

Opslagduur van de reacties

De reacties en de daarmee verbonden gegevens (bijv. IP-adres) worden opgeslagen en blijven op onze website totdat de becommentarieerde inhoud volledig werd gewist of de reacties vanwege juridische gronden gewist moeten worden (bijv. beledigende reacties).

Rechtsgrondslag

Het opslaan van de reacties vindt plaats op basis  van uw toestemming (art. 6 lid 1 a EU-AVG). U kunt een door u gegeven toestemming te allen tijde herroepen. Daarvoor is een mededeling per e-mail aan ons voldoende. Door de intrekking wordt de rechtmatigheid van de plaatsgevonden gegevensverwerkingsprocessen op basis van uw toestemming tot op het moment van intrekking niet beïnvloed.

Verwerken van gegevens (klant- en contractgegevens)

We verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke gegevens alleen, voor zover ze voor de oprichting, inhoudelijke organisatie of verandering van de rechtsverhoudingen vereist zijn (bestandsgegevens). Dit vindt plaats op basis van art. 6 lid 1 EU-AVG, dat de verwerking van gegevens voor de nakoming van een contract of precontractuele maatregelen toestaat. Persoonlijke gegevens via de gebruikmaking van onze internetpagina’s (gebruikersgegevens) verzamelen, verwerken en gebruiken we alleen, voor zover dit vereist is om de gebruikmaking van de dienst voor de gebruiker mogelijk te maken of om af te rekenen.

De verzamelde klantgegevens worden na afsluiting van het contract of beëindiging van de zakelijke relatie gewist. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

 

Gegevensoverdracht bij het afsluiten van een contract voor diensten en digitale inhoud

We geven persoonlijke gegevens aan derden alleen door wanneer dit in het kader van de afwikkeling van het contract noodzakelijk is, bijvoorbeeld naar de bank die verantwoordelijk is voor de betalingen.

Een verdere overdracht van de gegevens vindt niet resp. alleen dan plaats wanneer u uitdrukkelijk hebt toegestemd in de overdracht. Het doorgeven van uw gegevens aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming, bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden, vindt niet plaats.

Basis voor de gegevensverwerking is art. 6 lid 1 EU-AVG, dat de verwerking van gegevens voor de nakoming van een contract of precontractuele maatregelen toestaat.

4. Nieuwsbrief

Nieuwsbriefgegevens

Wanneer u de op de website aangeboden nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben we van u een e-mailadres en informatie nodig die ons de controle toestaan dat u de eigenaar van het ingevulde e-mailadres bent en akkoord gaat met het ontvangen van de nieuwsbrief. Andere gegevens worden niet resp. alleen op vrijwillige basis verzameld. Deze gegevens gebruiken we uitsluitend voor het versturen van de gevraagde informatie en geven deze niet door aan derden.

De verwerking van de ingevulde gegevens in het formulier voor de nieuwsbriefaanmelding vindt uitsluitend plaats op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 a EU-AVG). De verstrekte toestemming voor het opslaan van de gegevens, het e-mailadres alsmede het gebruik daarvan voor het versturen van de nieuwsbrief kunt u te allen tijde herroepen, bijvoorbeeld via de  link "uitschrijven" in de nieuwsbrief. De Door de intrekking wordt de rechtmatigheid van de plaatsgevonden gegevensverwerkingsprocessen op basis van uw toestemming tot op het moment van intrekking niet beïnvloed.

De door u bij ons achtergelaten gegevens voor het ontvangen van de nieuwsbrief, worden door ons tot uw uitschrijving van onze nieuwsbrief opgeslagen en na de afzegging van de nieuwsbrief gewist. Gegevens die voor andere doelen bij ons werden opgeslagen (bijv. e-mailadressen voor het ledenbestand) blijven hiervan onaangetast.

CleverReach

Deze website maakt gebruik van CleverReach voor het versturen van nieuwsbrieven. Aanbieder is CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede. CleverReach is een dienst waarmee het versturen van nieuwsbrieven kan worden georganiseerd en geanalyseerd. De door u ingevulde gegevens ten behoeve van de nieuwsbrief (bijv. e-mailadres) worden op de server van CleverReach in Duitsland resp. Ierland opgeslagen.

Onze met CleverReach verzonden nieuwsbrieven maken de analyse van het gedrag van de nieuwsbriefontvanger voor ons mogelijk.. Hierbij kan o.a. geanalyseerd worden hoeveel ontvangers het nieuwsbriefbericht hebben geopend en hoe vaak welke link in de nieuwsbrief werd aangeklikt. Met behulp van de zogenaamde  conversion tracking kan bovendien worden geanalyseerd of na het aanklikken van de link in de nieuwsbrief een vooraf gedefinieerde actie (bijv. aankoop van een product op onze website) heeft plaatsgevonden. Meer informatie bij de gegevensanalyse door CleverReach-nieuwsbrief vindt u via: https://www.cleverreach.com/en/features/reporting-tracking/.

De gegevensverwerking vindt plaats op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 a EU-AVG). U kunt deze toestemming te allen tijde herroepen, door de nieuwsbrief af te zeggen. Door de intrekking wordt de rechtmatigheid van de plaatsgevonden gegevensverwerkingsprocessen op basis van uw toestemming tot op het moment van intrekking niet beïnvloed .

Wanneer u geen analyse door CleverReach wilt, moet u de nieuwsbrief afzeggen. Hiervoor stellen we in elk nieuwsbriefbericht een bijbehorende link ter beschikking. Verder kunt u de nieuwsbrief ook direct op de website afzeggen.

De door u bij ons achtergelaten gegevens voor het ontvangen van de nieuwsbrief  worden door ons totdat u de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen opgeslagen en na de afzegging van de nieuwsbrief zowel van onze server als ook van de servers van CleverReach gewist. Gegevens die voor andere doelen bij ons werden opgeslagen (bijv. e-mailadres voor ledenbestand) blijven hiervan onaangetast.

Zie voor meer informatie de privacy-bepalingen van CleverReach via: https://www.cleverreach.com/en/data-security/.

Afsluiting van een contract via gegevensverwerkingsovereenkomst

We hebben met CleverReach een contract voor de gegevensverwerking afgesloten en passen de strenge richtlijnen van de Duitse autoriteit voor gegevensbescherming bij het gebruik van CleverReach geheel toe.

5. Plug-ins en tools

YouTube

Onze website maakt gebruik van plug-ins van de door Google geëxploiteerde site YouTube. Exploitant van de pagina’s is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Wanneer u één van onze pagina’s bezoekt die voorzien is van een YouTube plug-in, zal er een verbinding gemaakt worden met de servers van YouTube. Daarbij wordt aan de server van YouTube meegedeeld welke van onze pagina’s u heeft bezocht.

Wanneer u bent ingelogd in uw YouTube account, maakt u het voor YouTube mogelijk om uw surfgedrag direct te plaatsen in uw persoonlijke profiel. Dit kunt u voorkomen, doordat u uitlogt uit uw YouTube account.

Het gebruik van YouTube vindt plaats in het belang van een aantrekkelijke weergave van ons onlineaanbod. Dit stelt een bevoegd belang voor in de zin van art. 6 lid 1 EU-AVG.

Meer informatie over het omgaan met gebruikersgegevens vindt u in de privacy policy van YouTube via: https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl

 

Vimeo

Onze website maakt gebruik van plug-ins van het videoportaal Vimeo. Aanbieder is Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.

Wanneer u één van onze pagina’s bezoekt die voorzien is van een Vimeo plug-in, wordt er een verbinding gemaakt met de servers van Vimeo. Daarbij wordt aan de server van Vimeo meegedeeld, welke van onze pagina’s u heeft bezocht. Bovendien verkrijgt Vimeo uw IP-adres. Dit geldt ook wanneer u niet bij Vimeo bent ingelogd of geen account bij  Vimeo bezit. De door Vimeo verzamelde informatie wordt overgebracht naar de server van Vimeo in de USA.

Wanneer u in uw Vimeo account bent ingelogd, maakt u het voor Vimeo mogelijk om uw surfgedrag direct te plaatsen in uw persoonlijke profiel. Dit kunt u voorkomen, doordat u uitlogt uit uw Vimeo account.

Meer informatie over het omgaan met gebruikersgegevens vindt u in de privacy policy van Vimeo via: https://vimeo.com/privacy.

Google Web Fonts

Deze pagina gebruikt voor de eenduidige weergave van lettertypen zogenaamde web fonts, die door Google beschikbaar worden gesteld . Bij de aanroep van een pagina laadt uw browser de benodigde web fonts in uw browsercache, om teksten en lettertypen correct weer te geven.

Voor dit doel moet de door u gebruikte browser verbinding opnemen met de servers van Google. Hierdoor verkrijgt Google kennis over het feit dat via uw IP-adres onze website werd opgevraagd. Het gebruik van Google Web Fonts vindt plaats in het belang van een eenduidige en aantrekkelijke weergave van ons onlineaanbod. Dit stelt een bevoegd belang voor in de zin van art. 6 lid 1 EU-AVG.

Wanneer uw browser web fonts niet ondersteunt, wordt er gebruikgemaakt van een standaardlettertype van uw computer.

Meer informatie bij Google Web Fonts vindt u via https://developers.google.com/fonts/faq   en in de privacy policy van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl

Google Maps

Deze pagina maakt via een API gebruik van de kaartendienst Google Maps. Aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Voor het gebruik van de functies van Google Maps is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt in de regel overgebracht naar een server van Google in de USA en daar opgeslagen. De aanbieder van deze pagina heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Het gebruik van Google Maps vindt plaats in het belang van een aantrekkelijke weergave van ons onlineaanbod en van een makkelijke vindbaarheid van de door ons op de website aangegeven plaatsen. Dit stelt een bevoegd belang voor in de zin van art. 6 lid 1 EU-AVG.

Meer informatie voor het omgaan met gebruikersgegevens vindt u in de privacy policy van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl

 

SoundCloud

Op onze pagina’s kunnen plug-ins van het sociale netwerk SoundCloud (SoundCloud Limited, Berners House, 47-48 Berners Street, London W1T 3NF, Groot-Brittannië.) geïntegreerd zijn. De SoundCloud plug-ins herkent u aan het SoundCloud-logo op de desbetreffende pagina’s.

Wanneer u onze pagina’s bezoekt, wordt na activering van de plug-in een directe verbinding tussen uw browser en de SoundCloud-server gemaakt. SoundCloud ontvangt daardoor de informatie, dat u met uw IP-adres onze pagina hebt bezocht. Wanneer u de “like-button” of “share-button” aanklikt terwijl u in uw  SoundCloud-gebruikersaccount bent ingelogd, kunt u de inhoud van onze pagina’s met uw SoundCloud-profiel  verbinden en/of delen. Daardoor kan SoundCloud het bezoek aan onze pagina’s plaatsen bij uw gebruikersaccount. We attenderen u erop dat we als aanbieder van de pagina’s geen kennis krijgen van de inhoud van de overgebrachte gegevens alsmede het gebruik door SoundCloud. Meer informatie hierbij vindt u in de privacy policy van SoundCloud via: https://soundcloud.com/pages/privacy.

Wanneer u niet wenst, dat SoundCloud het bezoek van onze pagina’s geplaatst worden bij uw gebruikersaccount, logt u uit uw SoundCloud-gebruikersaccount voordat u de inhoud van de SoundCloud-plug-in activeert.

6. Betaaldiensten

PayPal

Op onze website bieden we o.a. de betaling via PayPal aan. Aanbieder van deze betaaldienst is PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (hierna “PayPal” genoemd).

Wanneer u de betaling via PayPal selecteert, worden de door u ingevulde betaalgegevens aan PayPal overgebracht.

De verzending van uw gegevens aan PayPal vindt plaats op basis van art. 6 lid 1 a EU-AVG (toestemming) en art. 6 lid 1 EU-AVG (verwerking ter uitvoering van een contract). U heeft de mogelijkheid uw toestemming voor de gegevensverwerking te allen tijde te herroepen. Een herroeping heeft geen invloed op de effectiviteit van in het verleden liggende gegevensverwerkingsprocessen.