Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor waardebonnen (AVW)

 • 1 GeldigheidsgebiedVoor de in het kader van onze website via https://babor-brussel.be/ aangeboden waardebonnen gelden uitsluitend de volgende algemene voorwaarden (hierna: „AVW") van BABOR BRUSSEL (hierna: „flagshipstore") in de geldige versie ten tijde van de bestelling.
  De AVW kunnen door u worden opgeslagen en/of geprint worden en zijn via onze website op te roepen.§2 Afsluiten overeenomst en bestelproces, taal van de overenkomst en partner van de overeenkomst
  Alle aanbiedingen op onze website zijn vrijblijvend. Een overeenkomst voor het verkrijgen van een waardebon tussen u en het instituut komt tot stand door uw bestelling via onze website en de acceptatie daarvan door de flagshipstore. Direct na afgifte van uw bestelling ontvangt u een automatische e-mail waarin uw bestelling wordt samengevat. Deze e-mail is puur informatief en betekent nog geen acceptatie van uw bestelling door de flagshipstore. De acceptatie van uw bestelling vindt in de regel plaats door de verzending van de waardebon binnen twee werkdagen na ontvangst van uw betaling bij de flagshipstore, voor zover er op de website geen afwijkende melding/verklaring wordt gedaan.De flagshipstore verkoopt waardebonnen slechts in een hoeveelheid die toereikend is voor een huishouden. Dit betekent enerzijds het aantal waardebonnen van een bestelling, anderzijds ook het aantal waardebonnen van verschillende bestellingen, die een hoeveelheid overschrijden die bij een huishouden hoort.

  Op onze website vindt u een overzicht van de door ons aangeboden waardebonnen, die betrekking hebben op of een bepaalde waarde in euro’s of een bepaalde behandeling. Verdere informatie over het onderwerp en over de voorwaarden voor de waardebonnen vindt u eveneens op onze website. Als u de gewenste waardebon heeft gevonden, kunt u deze in het op onze website beschikbare bestelproces selecteren. Daarna kunt u uw gegevens invullen. De verplichte in te vullen gegevens zijn met een * aangegeven. Een registratie is niet vereist. De gegevens worden versleuteld overgedragen. Na het invullen van uw gegevens komt u bij de bestelpagina waarop u uw ingevulde gegevens nog een keer kunt controleren. Veranderingen kunt u uitvoeren door te klikken op de button „terug". Door het aanklikken van de button "te betalen" sluit u het bestelproces af. Het proces kan voor het klikken van de button "te betalen" te allen tijde worden afgebroken door het sluiten van het browser-venster.

  U heeft de mogelijkheid zich te registreren en een gebruikersaccount aan te maken. In dit geval wordt de tekst van de overeenkomst door ons opgeslagen en is door u in uw gebruikersaccount op te vragen. Heeft u bezwaar tegen registratie, dan wordt de tekst voor een overeenkomst niet opgeslagen.
  De taal van de overeenkomst is België De overeenkomst tussen u en de flagshipstore komt tot stand met:

BABOR Brussel
Antoine Dansaertstraat 44
1000 Brussel
E-Mail: info@babor-brussel.be
Tel: +32 2 648 72 16

 • 3 Levering, verzendkosten
  De levering vindt plaats aan het door u aangegeven afleveradres. Leveringen zijn alleen mogelijk aan adressen in België.Het instituut brengt verzendkosten per bestelling in rekening. Kijk voor de actuele condities op onze website. Bij betaling onder rembours ontstaan er extra kosten die de bezorger ter plaatse met u afrekent. De hoogte van deze kosten vindt u eveneens op onze website. De facturatie vindt uitsluitend plaats aan factuuradressen in België.
  §4 Het recht om te herroepen, uitsluiting van het recht om te herroepen
 1. Consumenten in de zin van § 13 BGB hebben het volgende recht om te herroepen:

Instructie over het recht om te herroepen

Het recht om te herroepen
U heeft het recht binnen veertien dagen zonder opgave van redenen deze overeenkomst te herroepen.
Het termijn van herroeping bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde die niet de begunstiger is, de laatste goederen in ontvangst heeft genomen.
Om uw recht om te herroepen uit te oefenen, moet u ons (BABOR Brussel, Antoine Dansaertstraat 44 , 1000 Brussel, E-Mail: info@babor-brussel.be, Tel.+32 2 648 72 16 ) door middel van een eenduidige verklaring (bijv. een met de post verzonden brief, telefax of e-mail) informeren over uw besluit deze overeenkomst te herroepen. U kunt daarvoor het bijgevoegde voorbeeldformulier om te herroepen gebruiken. Dit is echter niet verplicht.

Voor de inachtneming van de termijn van het recht om te herroepen is het voldoende, dat u de mededeling hierover voor het verstrijken van de termijn van het recht om te herroepen verstuurt.

Gevolgen van het herroepen
Wanneer u deze overeenkomst herroept, zullen we u alle betalingen die we van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die eruit voortkomen, dat u een andere soort levering als de door ons aangeboden, meest gunstige standaardlevering heeft gekozen), onmiddellijk en ten laatste binnen veertien dagen terugbetalen, gerekend vanaf de dag waarop de mededeling over uw herroeping van deze overeenkomst bij ons is ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken we hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij er met u uitdrukkelijk iets anders is afgesproken; in geen geval worden er aan u vanwege deze terugbetaling kosten berekend. We kunnen de terugbetaling weigeren totdat we de goederen weer terugontvangen hebben of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen teruggestuurd heeft, afhankelijk wat het eerste plaatsvindt.

U moet de goederen onmiddellijk en in elk geval op zijn laatst binnen veertien dagen vanaf de dag waarop u ons heeft geïnformeerd over de herroeping van de overeenkomst, aan ons terugsturen of aan ons overhandigen. De termijn wordt gerespecteerd wanneer u de goederen voor het verlopen van de termijn van veertien dagen verstuurt.

De terugzending is voor u gratis. In het geval van terugzending wordt u voor de verdere afwikkeling vriendelijk verzocht contact op te nemen met de BABOR-klantenservice via info@babor-brussel.be of telefonisch via +32 2 648 72 16  van maandag tot vrijdag 10:00 tot 19:00 uur, en zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur.

U moet alleen betalen voor een mogelijk waardeverlies van de goederen indien dit waardeverlies bij controle terug te voeren is op een door u onzorgvuldige behandeling van de conditie, eigenschappen en werking van de goederen.

Einde van de instructie over het recht om te herroepen

 1. Het recht om te herroepen bestaat niet bij levering van goederen die vanwege de bescherming van de gezondheid of de hygiëne niet voor teruggave geschikt zijn, wanneer hun verzegeling na de levering is verwijderd.

5 Prijzen
De op onze website in het internet vermelde prijzen zijn inclusief de wettelijke btw.
§6 Betaling
U kunt de aankoopprijs per Creditcard/paypal betalen.
§7 Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven eigendom van de flagshipstore tot volledige betaling.

§8 Aansprakelijkheid voor gebreken, schadevergoeding, teruggave, aansprakelijkheid
Indien de geleverde goederen niet voldoen aan de kwaliteitseisen, dan is het instituut aansprakelijk in het kader van de wettelijke voorschriften, tenzij er niets afwijkends is geregeld.

Stuurt de flagshipstore een nalevering en heeft de nalevering in verband met de vervangende levering plaatsgevonden, dan bent u ertoe verplicht de eerder geleverde goederen binnen 30 dagen aan de flagshipstore op diens kosten terug te sturen. De terugzending van de goederen met gebreken moet plaatsvinden volgens de wettelijke voorschriften. De flagshipstore behoudt zich het recht voor om onder de wettelijk geregelde voorwaarden schadevergoeding te eisen.

Het instituut is onbeperkt aansprakelijk, voor zover de oorzaak van de schade berust op opzet of grove nalatigheid.

Verder is de flagshipstore aansprakelijk voor de licht nalatige schending van wezenlijke verplichtingen, waarvan de overtreding het doel van de overeenkomst in gevaar brengt, of voor de schending van verplichtingen waardoor de voorgeschreven uitvoering van de overeenkomst onmogelijk gemaakt wordt of waarvan naleving niet te vertrouwen is. In dit geval is de flagshipstore echter alleen aansprakelijk voor de te voorziene, overeenkomst gerelateerde schade. De flagshipstore is niet aansprakelijk voor de licht nalatige schendingen van anderen dan de verplichtingen uit de hiervoor genoemde passages.

De hierboven genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet bij de opzettelijke schending van leven, lichaam en gezondheid, voor tekortkoming na het overnemen van een garantie, voor de conditie van het product en bij opzettelijk verzwegen gebreken. De aansprakelijkheid volgens de wet productaansprakelijkheid blijft onaangetast.
Voor zover de aansprakelijkheid van het instituut uitgesloten of beperkt is, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van werknemers, vertegenwoordigers en plaatsvervangers.

§9 Verzameling, verwerking en gebruik van persoonlijke gegevens
Bij het gebruik van onze website en voor de afwikkeling van bestellingen verzamelen we bepaalde – ook persoonlijke – gegevens. Details hierover vindt u in onze informatie over gegevensbescherming.

§10 Toepasselijk recht
Het Belgische recht is geldig onder uitsluitsel van het Weens Koopverdrag (CISG).